Výpůjčka auta nebo nájem?

Pan Jan mi položil na konzultaci otázku: „Jaké náklady si mohu uplatnit ve firmě, když jsem jí půjčil vlastní auto za 10 000 Kč měsíčně?“

Pan Karel se na konzultaci zeptal: „Jaké náklady si mohu uplatnit ve firmě, když ji pronajímám vlastní auto zdarma?“

Kde dělají oba pánové chyby?
Víte jaký je rozdíl mezi výpůjčkou auta a nájmem?

Výpůjčka auta

je upravena §§ 2193 – 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde se říká:

 • smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání,
 • obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého,
 • při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada.

Z výše uvedeného vyplývá a dle daňových zákonů doplňuji navíc:
(a aplikováno je to na konkrétní situaci, kdy auto patří fyzické osobě, společníkovi, jde o jeho soukromý automobil, a toto auto je vypůjčeno do jeho vlastní společnosti)

 • na základě smlouvy o výpůjčce vyplývá bezplatné užívání – není zde tedy žádná úplata,
 • vypůjčitel je oprávněn hradit běžnou údržbu i běžné opravy vyplývající z provozu auta, a to pouze z titulu podnikatelských jízd,
 • vypůjčitel již však nebude automobil technicky zhodnocovat, protože de facto není jeho vlastníkem.

A JAK JE TO S PHM?
V případě výpůjčky auta nelze dávat do nákladů paragony za spotřebované PHM, nýbrž společnost je povinna vést knihu jízd pro podnikatelské jízdy a do nákladů jde náhrada výdajů za spotřebované PHM (k tomuto výpočtu společnost potřebuje: TP auta, kde najde informace o průměrné spotřebě vozidla, počet ujetých km pro služební jízdy a cenu za 1L PHM dle vyhlášky o cestovních náhradách, popř. dle paragonu, bude-li cena nakoupené PHM vyšší než cena vyhlášková a paragonem lze tuto cenu jen doložit).

Nájem auta

upravují §§ 2321 – 2325 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde se říká:

 • nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné,
 • nájemce dopravní prostředek pojistí, jen bylo-li to ujednáno,
 • nájemce udržuje dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Z výše uvedeného vyplývá a dle daňových zákonů doplňuji navíc:
(a aplikováno je to na konkrétní situaci, kdy auto patří fyzické osobě, společníkovi, jde o jeho soukromý automobil, a toto auto je pronajímáno do jeho vlastní společnosti)

 • na základě smlouvy o nájmu platí nájemce pronajímateli určité nájemné
 • pokud je tento vztah mezi společníkem a společností – je třeba stanovit nájem na úrovni ceny obvyklé – tedy určitě ne za 1 Kč 😊
 • pronajímatel (FO společník) zdaňuje příjmy z pronájmu – tedy skutečně obdržené peníze – v § 9 jako příjmy z nájmu
 • nájemci (zde společnosti), vstupuje nájemné do nákladů, a to v poměru, v jakém je auto využíváno pro podnikatelské účely
 • nájemce je oprávněn si dát do nákladů pojištění auta, jen je-li toto sjednáno v nájemní smlouvě
 • nájemce je oprávněn hradit běžnou údržbu i běžné opravy vyplývající z provozu auta, a to pouze z titulu podnikatelských jízd
 • nájemce již však nebude automobil technicky zhodnocovat, protože de facto není jeho vlastníkem
 • nájemce si samozřejmě dává do nákladů spotřebované PHM odpovídající knize jízd a pouze podnikatelským jízdám.

Už víte v čem dělali oba pánové chyby?

Pan Jan: vyjádřením „půjčil jsem auto“ se odkazuje na výpůjčku, ale ta je dle výše uvedeného na bezplatné bázi, tedy bezúplatná, a ne za xx Kč měsíčně.

Pan Karel: vyjádřením „pronajímám zdarma“ popírá celý institut nájmu – nájem je vždy poskytován za určitý finanční obnos, nemůže být tedy uskutečněn zdarma; také nesmíme zapomenout, že u spojených osob, jako jsou společník a jeho společnost, se musí aplikovat cena obvyklá.

A navíc, jak je výše uvedeno, výpůjčka a nájem mají zcela odlišné daňové dopady, jejichž opomenutí a nerespektování, by nás mohlo přijít, při případné kontrole správce daně, dost draho ☹

Miluju daně a podnikání. Jsem daňový poradce, pracuji převážně formou online, což mi umožňuje konzultovat se svými klienty kdykoliv a odkudkoliv. Učím své klienty orientovat se v podnikatelském daňovém prostředí. Seznamuji podnikatele s informacemi z oblastí daní, pojistného, vedení evidence jejich činnosti a jiných zákonných povinností spojených s oblastí podnikání. Začínající podnikatele učím dělat první kroky a usnadňuji a zjednodušuji jim tak jejich cestu. Mám proto vždy šťastné a spokojené klienty. Více informací o mně zjistíte tady>>
 • 4 ZÁKLADNÍ KROKY ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE

  Co takhle svou vášeň přetavit ve vlastní podnikání? Pojďme si projít společně 4 základní kroky 😊

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na Facebooku :)